Treść zadania

Andzia1664

zakreśl organizacje międzynarodowe, do których należy Polska.
a)WTO
b)NATO
c)OPEC
d)UE
e)ONZ
f)APEC
g)OECD

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Organizacje międzynarodowe

WYBRANE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE POD PATRONATEM ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH FUNDUSZ ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ POMOCY DZIECIOM UNICEF powołano do istnienia w dniu 11 grudnia 1946 roku, jako organizację mającą doraźnie wspierać dzieci w krajach zniszczonych przez II wojnę światową. Inicjatorem powstania UNICEF był dr Ludwik Rajchman,...

Przydatność 55% Organizacje międzynarodowe

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies. Najbardziej powszechna i uniwersalna międzynarodowa organizacja, powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji, którą podpisano 26 VI 1945r. w San Francisco przez 50 państw. Jest drugą po Lidze Narodów powszechną...

Przydatność 60% Organizacje międzynarodowe

Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Teoria międzynarodowej organizacji 5 1.1. Pojecie, funcje i podział międzynarodowych organizacji. 5 1.2. Charakterystyka międzynarodowej instytucji finansowej 9 Rozdział II Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 11 2.1. Geneza i istota MFW 11 2.2. Cele i funkcje MFW 14 2.3. Zasoby finansowe i działalność kredytowa MFW 18 2.4. Struktura...

Przydatność 65% Organizacje pozarządowe.

Termin organizacji pozarządowej. Jest to tłumaczenie angielskiego zwrotu nongovernmental organisation - NGO, używanego najczęściej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne instytucje międzynarodowe. Czasem słyszy się też okrślenie organizacja typu nonprofit. I tym razem mamy do czynienia z terminem angielskim tyle tylko, że w oryginalnym brzmieniu. Najprościej mówiąc...

Przydatność 70% Organizacje pozarządowe

I. Co to jest organizacja pozarządowa? Organizacja pozarządowa jest to organizacja niezwiązana z żadną władzą państwową i niekorzystająca z rządowej pomocy finansowej. Jej członkami są zrzeszenia narodowe, stowarzyszenia o charakterze pozarządowym oraz osoby fizyczne lub prawne z różnych państw. Działalność jej opiera się na statutach, które nie mają charakteru umów...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji