Treść zadania

szpila20

Wskaż różnice w ustroju Rzeczpospolitej przed uchwaleniem konstytucji kwietniowej i po tym wydarzeniu. Dlaczego przeciwnicy polityczni Piułsuckiego oskarżali go o zapędy dyktatorskie??

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Konstytucja kwietniowa przekazywała większość uprawnień władzy ustawodawczej z konstytucji marcowej w ręce władzy wykonawczej, czyli prezydenta. Przeciwnicy Piłsudskiego twierdzili, że zostanie on wybrany na prezydenta i będzie kierował krajem bez ograniczeń, jakie narzucała na niego konstytucja marcowa.

    Pozdr. :)

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Przemiany ustroju Polski w latach 1921 – 1935, czyli od konstytucji marcowej do kwietniowej

W mojej pracy zagadnienia będę zagadnienia omawiał chronologicznie. Pojęcia występujące w mojej pracy to: Republika - forma ustroju państwa, w którym najwyższą władzę sprawuje wybierany na określoną kadencję, w wyborach pośrednich lub bezpośrednich, prezydent lub organ kolegialny. Republika występowała już w starożytności (demokracja ateńska, republika rzymska) i w...

Przydatność 55% Porównanie konstytucji

Obie konstytucje, zarówno marcowa jak i kwietniowa, wprowadziły monteskiuszowy trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, przy czym obie ustaliły zupełnie różne pozycje tych władz. Konstytucję marcową; charakteryzowała się przewagą władzy ustawodawczej (sejm i senat) nad wykonawczą (prezydent i rząd), co wynikało z obaw stronnictw prawicy i centrum...

Przydatność 80% Funkcje Konstytucji

Funkcje Konstytucji: -prawna-reguluje podstawowe zasady prawa w państwie -polityczna-okresla funkcjonowanie wladzy w panstwie -organizacyjna-wyznacza zasady dzialania panstwa jego organow i spoleczenstwa -prognostyczna-daje mozliwosc okreslenia w jakim kierunku panstwo bd sie rozwijac -wychowawcza-ksztaltuje wizerunek obywatela w panstwie Preambuła to uroczysty wstęp do...

Przydatność 75% Odrodzenie Rzeczpospolitej

1. Polskie ugrupowania polityczne wobec wojny • Orientacja proaustryjacka – w razie wojny należy dążyć do połączenia Królestwa Polskiego z Galicją i utworzenia autonomicznego państwa polskiego pod berłem Habsburgów. Przywódcą był Józef Piłsudski. • Orientacja prorosyjska (Narodowa Demokracja) – Polacy powinni sprzymierzyć się z Rosją przeciwko cesarstwu...

Przydatność 55% Rozbiory Rzeczpospolitej

Cała praca wraz z mapkami, gotowa do wydruku jest załączona.

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji