Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

marcysia

Dokonaj charakterystyki form opodatkowania działalności gospodarczej.praca zaliczeniowa z podst. przedsiębiorczości.proszę o pomoc.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychodu z najmu mają prawo do wyboru formy opodatkowania spośród pięciu możliwych. Osoby prowadzące działy specjalne mogą wybrać spośród trzech możliwych form opodatkowania. Inne osoby fizyczne, oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej rozliczają się wyłącznie według zasad ogólnych podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowego od osób prawnych - stosownie do swojego statusu.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania:
  Zasady ogólne

  Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów.

  Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, występują w sytuacji, gdy podatnik dokonał wyboru takich zasad, albo gdy rozpoczynając działalność nie dokonał wyboru w ogóle.
  Płacąc podatek na zasadach ogólnych podatnik oblicza:

  * przychody wg zasad określonych w art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tam sprawdza się, co jest przychodem i kiedy ten przychód występuje - obowiazek podatkowy);
  * koszty uzyskania przychodu wg zasad określonych w art.22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym amortyzacja, diety właściciela; warto pamiętać, że w art.23 znajduje się spis wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu).

  Przy zasadach ogólnych podatnik płaci co miesiąc podatek od dochodu (przychód - koszty) obliczonego narastająco od początku roku, wg wzoru:

  przychód - koszty = dochód (od początku roku)

  dochód - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) = podstawa opodatkowania

  podstawa opodatkowania -> zaokrąglić do pełnego złotego -> podatek wg skali podatkowej

  podatek - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne, nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru) - podatek należny za poprzednie miesiące (powinien być zapłacony) = zaliczka za dany miesiąc -> zaokrąglić do pełnego złotego

  W ciagu roku podatnik nie składa deklaracji podatkowych.

  Każdy podatnik może skorzystać z uproszczonej formy obliczania zaliczek na podatek dochodowym, w którym to wariancie zaliczki w danym roku podatkowym są stałe i nalicza się je od dochodu za lata poprzednie. Rozwiązanie takie opłaca się osobom, które w roku stanowiącym podstawę obliczenia zaliczek osiągały niższe dochody, niż spodziewają się uzyskać w roku 2005 (zatem należny podatek takie osoby dopłacą dopiero w rozliczeniu rocznym). Dla takiego rozwiązania trzeba złożyć stosowny wniosek do 20 lutego danego roku.
  Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalnośc mogą również wybrać metodę kwartalną rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
  PODATEK LINIOWY
  ABC podatku liniowego

  "Zwykły" podatek dochodowy, czyli na zasadach ogólnych, to podatek płacony według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodów. Podatek liniowy to podatek w wysokości 19% od tego samego dochodu, rozumianego jako przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu.

  Przy przychodzie 5000 zł i kosztach 3000 zł podatek liczymy od 2000 zł, zarówno w na zasadach ogólnych, jak i na podatku liniowym. Różnica jest jedynie w wysokości podatku - w obu przypadkach prowadzi się taką samą księgowość, tak samo ustala się dochód będący podstawą obliczenia podatku.

  Podatek liniowy mogą opłacać jedynie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Nie mogą go wybrać pracownicy, zleceniobiorcy, rolnicy, wynajmujący czy twórcy. Podatnicy rozliczający się z dochodów kapitałowych (objęcie i sprzedaż akcji itp.) również opłacają podatek 19% od dochodu (PIT-38), jednak nie nazywamy tego podatku liniowym. Nazywamy tak jedynie podatek 19% określany w oparciu o art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36L). Wywołuje on bowiem zupełnie inne skutki w sytuacji podatników, niż obowiązkowy podatek 19% od dochodów kapitałowych. To ograniczenie nie dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej, jedynie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Jeżeli podatnik:

  * prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
  * jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

  to wybór sposobu podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Akurat to ograniczenie dotyczy zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i działy specjalne produkcji rolnej. Jednak powiązania działalności indywidualnych z udziałami w spółce należy rozpatrywać odrębnie dla działalności gospodarczych, a odrębnie dla działów specjalnych, bowiem opodatkowanie w działalności gospodarczej nie ma żadnego wpływu na opodatkowanie w działach specjalnych, i na odwrót.
  Oznacza to, że podatek liniowy stosujemy do wszystkich przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w praktyce jedynie prowadząc działalność gospodarczą:

  * indywidualnie i dodatkowo w spółce (spółkach) nie posiadających osobowości prawnej (np. cywilna, jawna), lub
  * w dwóch lub więcej spółkach nie posiadających osobowości prawnej (np. cywilna, jawna)

  można stosować podatek liniowy co do niektórych działalności gospodarczych i inne niż ogólne zasady opodatkowania (ryczałt, tonażowy) w innych. Przy tym prowadząc kilka przedsiębiorstw jako jedna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (np. sklep, hurtownia, kino) podatek płacimy według jednej metody (np. w podatku liniowym).
  Kto ma prawo do liniowego

  Do podatku liniowego mają prawo podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej.

  Nie mają jednak prawa do podatku liniowego podatnicy, którzy uzyskują:

  * z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub
  * z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej czy jawnej)

  przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy:

  * wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
  * wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.

  W takich przypadkach przejście na podatek liniowy może nastąpić dopiero po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej na innych zasadach (ogólnych), od początku następnego roku kalendarzowego.
  Podatek tonażowy

  Od 2007 armatorzy prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100 GT każdy, mogą dokonać wyboru zasad opodatkowania podatkiem dochodowym.

  Mogą wybrać podatek tonażowy. 1 stycznia 2007r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), która reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej.
  Podatek tonażowy

  Od 2007 armatorzy prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100 GT każdy, mogą dokonać wyboru zasad opodatkowania podatkiem dochodowym.

  Mogą wybrać podatek tonażowy. 1 stycznia 2007r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), która reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej.
  * ryczałt ewidencjonowany;
  * karta podatkowa.

  Osoby fizyczne uzyskujące przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą wybrać spośród następujących form opodatkowania:

  * normy szacunkowe dochodu rocznego;
  * zasady ogólne;
  * podatek liniowy (od 2007r, pierwsze oświadczenie o wyborze do 20 stycznia 2007r.).

  Wybór formy opodatkowania nie jest jednak nieograniczony:
  * zasady ogólne są dostępne dla każdego podatnika,
  * podatek liniowy nie jest dostępny dla podatników świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców takie, jakie świadczyli na ich rzecz w ramach stosunku pracy w tym albo w poprzednim roku podatkowym (szczegóły w art.9a ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  * podatek tonażowy dostępny jest wyłącznie dla podatników - armatorów (szczegóły w odrębnej ustawie o podatku tonażowym);
  * ryczałt ewidencjonowany jest dostępny dla wszystkich podatników z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi określonego przedmiotu działalności, niektórych podatników akcyzy, świadczących niektóre usługi na rzecz byłego pracodawcy, czy też działalności przekazywanej pomiędzy małżonkami (szczegóły w art.6 ust.4 i 6, art.8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
  * karta podatkowa dostępna jest wyłącznie dla podatników wykonujących określone zawody (szczegóły w art.23, załączniki nr 1,2,3,4 ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

  Zasady ustalania dochodu w zasadach ogólnych i w podatku liniowym są takie same. W podatku liniowym jednak w zamian właśnie za liniową stawkę podatku 19% podatnicy nie mają prawa do dokonywania niemal żadnych odliczeń od dochodu i podatku związanych z działalnością gospodarczą. W ryczałcie ewidencjonowanym podatek naliczany jest od przychodu (bez uwzględniania kosztów), a w karcie podatkowej - od wielkości miejscowości, przedmiotu działalności i ilości osób zatrudnionych. Podatek tonażowy zależy od tonażu statków armatora.

  Ważne dla osób dokonujących wyboru formy opodatkowania jest to, że im bardziej zryczałtowana forma opodatkowania, tym mniejsze obowiązki w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych dla celów podatku dochodowego oraz w zakresie księgowości, oraz tym mniejszy związek kwoty podatku z rozmiarem działalności gospodarczej.

  Oczywistą argumentem przemawiającym za wyborem określonej formy opodatkowania jest opłacalność wyboru, jednak osoby, które nie radzą sobie z obowiązkami w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych, powinny wybierać bardziej zryczałtowane formy opodatkowania, przy których występuje mniej obowiązków. Prowadzenie księgowości można co prawda zlecić biuru rachunkowemu, jednak wiele czynności podatnik zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie. Przy zasadach ogólnych można co prawda zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez optymalizację podatkową w zakresie kosztów uzyskania przychodu, jednak prawo podatkowe zawiera szereg uregulowań szczegółowych, wyjątków itp., które mogą rzeczywiście utrudnić życie podatnikowi. Poza tym opłacalność wyboru formy opodatkowania to nie tylko najniższe podatki, ale najniższe koszty prowadzenia działalności w ogóle. Przy niewielkim rozmiarze działalności koszty związane z biurem rachunkowym mogą całkowicie zniweczyć oszczędności związane z wyborem zasad ogólnych czy ryczałtu jako zasad opodatkowania.

  Jednak każdy podatnik wraca do zasadniczego pytania: która forma opodatkowania wiąże się z najniższymi obciążeniami podatkowymi. Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie niezbędna jest podstawowa wiedza o prowadzonej czy planowanej działalności gospodarczej:

  * wysokość przychodu;
  * wysokość kosztów jego uzyskania;
  * rozmiar prowadzonej działalności (do karty podatkowej);
  * tonaż statków (do podatku tonażowego).

  W oparciu o te dane należy ustalić wysokość podatku należnego w każdym wariancie.

Rozwiązania

Podobne zadania

marcysia Porównaj zasady działania układu nerwowego i hormonalnego. praca Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marcysia 21.4.2010 (14:39)
marcysia Praca. Dokonaj klasyfikacji chorób człowieka.biologia Przedmiot: Biologia / Liceum 3 rozwiązania autor: marcysia 3.5.2010 (19:30)
asiulka225 biologia praca kontrolna Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: asiulka225 13.5.2010 (14:16)
magda22m 1.wymień tkanki ciała ludzkiego,dokonaj ich podziału?? 2.wskaż miejsca ich Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: magda22m 1.10.2010 (10:47)
agatabytom2 praca kontrolna z biologi Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: agatabytom2 5.11.2010 (18:15)

Podobne materiały

Przydatność 80% Formy opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podatkami. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują. Należy wiedzieć, że tylko przy niektórych rodzajach działalności możliwy jest wybór rodzaju opodatkowania ( i związanej z tym metody prowadzenia rachunkowości ). W większości przypadków...

Przydatność 65% Nowatorstwo form teatralnych w dramatach wielkich romantyków. Dokonaj analizy porównawczej z wybranym dramatem klasycznym.

Historia dramatu sięga czasów starożytnych Grecji. Grecy poświęcali święta – dionizje – ku czci boga winnej latorośli Dionizosa. Odbywały się one dwa razy w roku i miały oprawę artystyczną. Występował chór ubrany w koźle skóry, którego przewodnikiem był koryfeusz. Twórcą tragedii greckiej był Tespis. Do tragików greckich okresu klasycznego zaliczamy Ajschylosa,...

Przydatność 50% Dokonaj charakterystyki bezrobocia w wybranym regionie. Przedstaw konkretne sposoby walki z bezrobociem.PUW

Zadanie 2 Dokonaj charakterystyki bezrobocia w wybranym regionie. Przedstaw konkretne sposoby walki z bezrobociem. Bezrobocie na Opolszczyźnie rośnie, ale wolniej W marcu liczba osób bez pracy w regionie wzrosła, lecz sytuacja zaczyna się powoli stabilizować. W dwóch powiatach nastąpił nawet niewielki spadek bezrobocia. Jeszcze stanowczo za wcześnie na stwierdzenie, że...

Przydatność 85% Portret XVII-wiecznego Sarmaty. Analizując podane fragmenty „Potopu” H. Sienkiewicza, dokonaj charakterystyki Zagłoby, bohatera powieści.

Onufry Zagłoba to doskonały przykład XVII-wiecznego Sarmaty. Postawa tego bohatera, jego czyny i słowa są typowe dla tej właśnie grupy społecznej. Poniższe fragmenty w pełni obrazują postać Zagłoby jako idealnego szlachcica sarmackiego. Pierwszy fragment to przemowa Zagłoby w Kiejdanach, tuż przed zdradą Radziwiłła. Szlachcic wymienia w niej swoje liczne zalety....

Przydatność 70% Portret XVII-wiecznego Sarmaty. Analizując podane fragmenty „Potopu” H. Sienkiewicza, dokonaj charakterystyki Zagłoby, bohatera powieści.

Jan Onufry Zagłoba to z calą pewnością najbardziej pozytywna postać „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Mimo swojego komizmu, odznacza się również ogromną inteligencją, a także uosabia cechy typowego XVII-wiecznego Sarmaty. We fragmencie przemowy Zagłoby w Kiejdanach, która odbyła się przed zdradą Radziwiłła, bardzo wyraźnie widać przywódcze zdolności...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.