Treść zadania

aga1825

1. Charakterystyka epoki główne kierunki filozoficzne i światopoglądowe w Polsce i na Zachodzie Europy
2. pozytywistyczny program Młodych
3. ramy chronologiczne epoki w Polsce
4. Sytuacja polityczna w kraju

Pilne , bardzo proszę o pomoc i dziękuję tym którzy mi pomogą z całego serducha

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  POZYTYWIZM NA ZACHODZIE
  1.Ramy czasowe :
  Trwał od lat 30-tych XIX w. do 70-tych XIX w.

  2.Hasła :
  -Dobre jest to co służy społeczeństwu -> wszystko co robi jednostka ma przynosić korzyść ogółowi
  (utylitartyzm),
  -praca daje człowiekowi szczęście , jest jego największym dobrem,
  -nauka i postęp czynią człowieka lepszym,
  -zachowanie człowieka determinują : rasa, moment dziejowy, środowisko ( determinizm ),
  przy czym jako :
  *rasę rozumie się-cechy biologiczno-fizyczne odziedziczone po przodkach,
  *środowisko – miejsce życia jednostki,
  *moment dziejowy – czas , w którym przyszło jednostce żyć,
  -możliwości ludzkiego rozumu są nieograniczone, a rozwój nauki nie ma końca,
  -możliwe do poznanie jest tylko to co można zbadać lub dowieść za pomocą doświadczenia.
  (agnostycyzm),
  -wszystko co służy ludzkości i społeczeństwu jest pozytywne i dobre.

  POZYTYWIZM W POLSCE
  1.Ramy czasowe:
  Trwał od 1864r (upadek powstania styczniowego) do przełomu lat 80 i 90 XIX wieku.

  2.Hasła:
  (Zostały sformułowane na terenie zaboru rosyjskiego, główne ośrodki pozytywizmu :Warszawa , Wilno,Grodno.
  Główni przedstawiciele Bolesław Prus,Henryk Sienkiewicz,Maria Konopnicka,Eliza Orzeszkowa.)

  -wzór nowego patrioty – zastąpienie walki pracą na rzecz Ojczyzny a w efekcie stworzenie jej społeczno-ekonomicznej potęgi,
  -praca u podstaw – pomoc najniższym warstwom w zdobywaniu wiedzy i szukaniu własnej drogi życiowej,
  -emancypacja kobiet – stworzenie im warunków do nauki, nauki zawodu, pracy w celu samodzielnego utrzymania się,
  -asymilacja Żydów – hasło to nawoływało do uczenia się od Żydów zaradności, gospodarności i sztuki radzenia sobie w trudnych momentach,
  -każde wzbogacenie się jednostki ma na celu wzbogacanie się państwa i budowanie oraz wzmacnianie jego prestiżu na arenie międzynarodowej,
  -utrzymanie polskiej ziemi w rękach Polaków – dbałość o majątki polskie by nie przeszły w ręce zaborców,
  -potępienie wyjazdów poza granice Polski w celu szukania lepszego życia. Każdy obywatel ma obowiązek pracować w Polsce dla jej dobra.

  Cała ta epoka skupiała się wokół postępu, nauki i jej rozwoju. Nauka, technika, filozofia były podporządkowane dobru człowieka miały się przyczyniać do jego szczęścia.
  Sytuacja polityczna:
  W Polsce pozytywizm zaczyna się od klęski powstania styczniowego, 1863-64 aż do ok. 1890 – umowny początek „Młodej Polski”. Powstanie wybuchło 22 I 1863, poprzedzone było branką i wcielaniem młodych mężczyzn do rosyjskiej armii. Celem takiego działania zaborcy było uszczuplenie polskich oddziałów powstańczych.
  Po upadku powstania styczniowego było ono postrzegane, jako wielka klęska, ale jednocześnie jako wielki zryw narodowo-wyzwoleńczy.
  Konsekwencje powstania styczniowego : -konfiskaty majątków szlachty (tym , którym udowodniono udział) -zsyłki na Sybir -uwłaszczenie chłopów 1864 r. -tragiczna sytuacja materialna Polaków, szczególnie trudna sytuacja kobiet , które po utracie mężów pozostały bez środków do życia – nie miały konkretnych zawodów, nie chciano ich też przyjmować do pracy.


  Kierunki filozoficzne :

  Monizm przyrodniczy- świat natury i ludzi to jedność gdyż cały świat podlega tym samym prawom; w efekcie do badania sfery ludzkiej stosowano metody biologii i fizyki, eksperymentu i obserwacji.

  Scjentyzm -źródłem rzetelnej wiedzy są doświadczenia i rozumowanie

  Praktycyzm – cele stawiane sobie do realizacji powinny być rozsądne i osiągalne

  Agnostycyzm – są rzeczy, których rozum nie ogarnia i nie należy się nimi zajmować. Trzeba badać rzeczy i zjawiska dostępne zmysłom.

  Organicyzm – patrzenie na świat z punktu widzenia biologii -> całe społeczeństwo odczuje chorobę jego nawet najmniejszej cząstki.

  Relatywizm - dobro, zło, piękno, prawda są względne, są relatywne -> zależą od relacji i okoliczności

  Minimalizm - człowiek powinien być postrzegany jako minimum -> zbiór dostępnych zagadnień, możliwych do zbadania.

  Naturalizm – pisarze zachowują się jak badacze przyrody – opisują marginesy życia, są obiektywni w swoich odczuciach.


  Nowe idee i koncepcje:

  młodzi odrzucają szczytnych ideałów romantyzmu

  idea konieczność pracy nad podniesieniem stanu gospodarki, poziomu materialnego i moralnego społeczeństwa.

  pozytywiści polscy na plan pierwszy wysunęli dwa zasadnicze hasła programowe: "pracy organicznej" i "pracy u podstaw".

Rozwiązania

Podobne zadania

plintula POZYTYWIZM,,, blagam pomocy pilnie potrzebuje na piątek!!! Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: plintula 5.5.2010 (21:02)

Podobne materiały

Przydatność 50% Pozytywizm

Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdzalnych empirycznie. Rozwój pozytywizmu w Europie przypada na lata czterdzieste - siedemdziesiąte XIX w. Są to czasy...

Przydatność 80% Pozytywizm.

Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdzalnych empirycznie. Rozwój pozytywizmu w Europie przypada na lata czterdzieste - siedemdziesiąte XIX w. Za datę...

Przydatność 70% Pozytywizm

!!!!!Pozytywizm!!!!!! * nowa epoka w dziejach kultury i leteratury :Europa II poł. XIX w. . Polska od 1864- do lat 80 XIX w. * Jest to zespół tendencji światopoglądowych nawiązujących do światopogladu oświeceniowego. *Nazwa zespołu poglądów, ktore ukształtowały się pod wpływem zmian w rzeczywistości m.in....

Przydatność 70% Pozytywizm

Nazwa Nazwa epoki pochodzi od tytułu dzieła Augusta Comte?a Kurs filozofii pozytywnej i ma bezpośredni związek z rozwijanymi w nim poglądami myśliciela. Filozofia pozytywna to nie tylko pewnego rodzaju ruch ideowy, ale też program konkretnych wskazań, mających na celu rozwój wszystkich komórek państwa. Terminu pozytywizm oznaczającego nazwę epoki literackiej używa się w...

Przydatność 100% Help my planet

I help my planet, that to be clean. Next my house there are a lot of boxes. These boxes are on glass, paper, cans and plastic. When I have a lot of bottles, old newspappers I put them in boxes. I’m very angry when I see factories near forests. I fight on an issue these factories. I do a lot to save energy. When I don’t need the light, I turn the light off. At my school it was the campaign...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji