Treść zadania

monika25

jaką politykę prowadziły Rosja i Prusy wobec narodu polskiego w II połowie XIX wieku

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 1

  ogólnie to chodzi o to że prusy chciały Polske zgermanizowac a rosja zrusyfikowac czyli chcieli zrobic z Polaków niemców (prusy) i rosjan (rosja) i w tym celu stosowali wobec Polaków różne rodzaje represji

Rozwiązania

 • userphoto

  Myślę, że chodzi o germanizację (ze strony Prus) i rusyfikację (ze strony Rosji). Były to czasy po powstaniu listopadowym (1830-31), Wiośnie Ludów (1848-1849). W latach 1863-1864 dodatkowo miało miejsce powstanie styczniowe. Zaborcom zależało, by zlikwidować zupełnie świadomość narodową Polaków, by zniszczyć polski język, tradycje, obyczaje. Obawiali się, że Polacy urosną w siłę i zdołają się wyplątać z zaborczej sieci. Zaostrzyli więc między innymi politykę wobec ziem polskich, znieśli przywileje, walczyli z organizacjami narodowymi, pojawiającymi się partiami politycznymi, zakazywali używania publicznie języka polskiego, zakazali posiadania i drukowania polskich książek.

 • darka120

  Państwa zaborcze podejmowały różne działania, których celem było zmuszenie Polaków do nowej kultury. Działania te najbardziej widoczne były w zaborze pruskim i rosyjskim. Władze carskie stosowały wiele represji wobec Polaków. Miały one różny charakter. Do represji o charakterze gospodarczym zaliczyć można : wysiedlenie rolników z Ziem Zabranych i osiedlenie tam Rosjan, likwidację Banku Polskiego . Represje o charakterze administracyjnym dotyczyły między innymi zmiana nazwy na Kraj Nadwiślański, zlikwidowanie wielu urzędów oraz wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka urzędowego. Ponadto często zsyłano powstańców na Sybir, konfiskowano ich majątki; prześladowano Kościół, a także rusyfikowano młodzież, zakazano prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej. Zlikwidowano wszelkie organizacje i stowarzyszenia, a Szkoła Główna została przekształcona w rosyjski uniwersytet. Nastąpiła całkowita rusyfikacja ziem polskich, której skutkiem miała być całkowita likwidacja poczucia odrębności narodowej Polaków. Wprowadzona została cenzura, a wszelkie urzędy i stanowiska obsadzane były Rosjanami. W ten sposób Polacy zostali całkowicie odsunięci od życia publicznego. Jeżeli chodzi o politykę Prus wobec ziem polskich to także była ona anty polska. Polacy w zaborze pruskim nie wiedli spokojnego i lepszego życia niż pod kuratelą Rosji. Jedynym przejawem autonomii polskiej było Wielkie Księstwo Poznańskie. Nie istniało w Prusach ograniczenie religijne. Prusy, jako wspólnota polityczna państw o różnych wyznaniach religijnych na ogół przestrzegały zasad tolerancji religijnej, jednak prawdą jest, że to protestantyzm był religią panującą. Oświata na terenach zaboru pruskiego nie mogła się równać z tą w zaborze rosyjskim.  Myślę,że dobrze .Pozdrawiam.

 • userphoto

  ogólnie to chodzi o to że Prusy chciały Polskę zgermanizować a Rosja zrusyfikować czyli chcieli zrobić z Polaków Niemców (Prusy) i Rosjan (Rosja) i w tym celu stosowali wobec Polaków różne rodzaje represji

  coś takiego chyba

 • krukara

  W II połowie XIX wieku Polska była pod zaborami, a Rosja i Prusy były tzw. zaborcami. Te państwa na terenach, które w czasie zaborów należały do nich chciały wprowadzić swoją kulturę, język, prawo itp. niszcząc przy tym naszą. Generalnie te państwa dążyły do wyniszczenia narodu Polskiego, i tu już nie chodziło o to, że chcieli nas zniszczyć jako państwo tylko wykorzenić z Polaków ich kulturę i język zmuszając ich do mówienia w jezyku zaborców, wyznawania religii zaborców i kultywowania ich świąt. Jeżeli tego nie wykonali, było to karane, często groziła za to śmierć.

Podobne materiały

Przydatność 70% Polityka okupantów wobec narodu polskiego

Polityka okupantów wobec narodu polskiego po wrześniu 1939 roku.
Niemcy zaatakowały Polskę l września 1939 roku i choć napotkały zdecydowany opór, rezultat toczonych walk nie mógł budzić wątpliwości. 17 września działająca w porozumieniu z Niemcami (pakt Ribbentrop-Mołotow) Armia Czerwona uderzyła ze wschodu. Polska została szybko i sprawnie podzielona. Na zachód od...

Przydatność 85% Polityka okupantow wobec narodu polskiego 1939

POLITYKA OKUPANTÓW 28 września 1939- podpisano układ o przyjaźni między ZSRR a III Rzeszą. Zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do tego dokumentu, granicę pomiędzy Niemcami a ZSRR stanowić będzie linia rzek: Sanu, Narwi i Pisy. 10 października 1939- ZSRR przekazał Litwie Wileńszczyznę wraz z Wilnem. NIEMCY: Do zakończenia działań wojennych na ziemiach polskich...

Przydatność 60% Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945

Anna Białkowska Kl. III a Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski podzielono na strefy okupacji niemieckiej i radzieckiej. 17 IX Armia Czerwona dokonała inwazji na wschodnie granice Polski, łamiąc tym samym...

Przydatność 50% Francja, Prusy, Rosja, Austria jako przykłady absolutnych monarchii doby Oświecenia.

,,Czyż Europa nie dzieli się na dwa rodzaje rządów? Jeden jest monarchiczny jak we Francji, Hiszpanii, Rosji, Austrii, Prus ... a rządami republikańskimi są Anglia...” tak w jednym ze swoich traktatów pisze Stanisław Leszczyński. Klasyfikacja ta rzadko stosowana była przez ówczesnych, a odrzucona przez współczesnych historyków, stanowi dogodne wyodrębnienie dwóch...

Przydatność 50% Odezwa do narodu polskiego

Drodzy Rodacy „Świat w którym przyszło Nam żyć nie jest dla Nas łaskawym, choćby ze względu na obce nacje, które w Naszych szeregach poczęły wić swe gniazda. To one stanęły Królestwu Polskiemu na drodze do osiągnięcia szczęścia jak i pełni władzy.” Tą drogą zwracam się do Was jako ludzi zdolnych dokonać jedynego trafnego i słusznego wyboru. To Wy jesteście...

0 odpowiada - 0 ogląda - 5 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji