Treść zadania

mmmmmar

2 Fill in the gaps with the proper form of a verb, using the Present Simple tense:
1. The shops in Poland usually ……………………………………..…………… (open) quite early.
2. I always ……………………………………..…………… (drink) coffee in the morning because it ……………………………………..…………… (wake) me up.
3. My mother ……………………………………..…………… (do) the shopping every afternoon and I sometimes ……………………………………..…………… (help) her.
4. They're keen on sport and they sometimes ……………………………………..…………… (play) basketball at weekend.
5. My friend ……………………………………..…………… (write) poems and she's really good at it.
6. Scientists ……………………………………..…………… (read) many books because their job ……………………………………..…………… (require) it.
7. Her brother rarely ……………………………………..…………… (leave) home because he's extremely shy.
8. It never ……………………………………..…………… (snow) in Africa so it's a good place for summer holidays.
9. I ……………………………………..…………… (hate) spiders! They're awful!
10. This car ……………………………………..…………… (cost) a lot of money but it is worth it.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

ulalula Present Perfect simple czy present perfect continous? wpisz poprawnie.. 1. Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ulalula 7.4.2010 (20:44)
karolek123 Napisz pocztówkę w czasie present simple i coutinous na temat - Jesteś na Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: karolek123 16.4.2010 (19:31)
Nieznany wstaw podane w nawiasach czasowniki w odpowiednim czasie.(Past Simple & Present Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 21.4.2010 (20:09)
Nieznany popraw błędy: Past Simple & Present Perfect Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 21.4.2010 (20:14)
Kitka18 Wstaw czasowniki w czasach Present Simple lub Present Continuous. Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kitka18 22.4.2010 (14:25)

Podobne materiały

Przydatność 80% Present Simple

zdania twierdzące PRZY OSOBACH I,YOU, WE, THEY CZAOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ PRZY OSOBACH HE SHE IT DO BEZOKOLICZNIKA DODAJEMY KONCOWKE S np: like-likes read-reads speak-speaks I/WE/YOU/THEY PLAY COMPUTER GAMES HE/SHE/IT PLAYS COMPUTER GAMES UWAGA!!! czasownik have przy osobach...

Przydatność 75% Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne określenia czasu : always - zawsze usually - zwykle often - często sometimes - czasami never - nigdy Określniki te umieszcza...

Przydatność 65% Simple present

Zastosowanie Czas Simple Present jako czas teraźniejszy prosty stosujemy: - do wyrażenia czynności powtarzających się i regularnych, stanów, np. We stay at this hotel every year.Co roku zatrzymujemy się w tym hotelu.Lorna goes to classical concerts.Lorna chodzi na koncerty muzyki klasycznej.I feel terrible.Czuję się okropnie.Lorna plays the guitar.Lorna grywa na gitarze - do...

Przydatność 60% Present Simple

Czas Present Simple jest to czas prosty, przeszły . Czasu Present Simple używamy : a) wyrażając stałe, powtarzające się czynności lub trwałe stany, np. I play the piano . b) Mówiąc o prawach i regułach naukowych . c) Mówiąc o czynności przyszłej wynikającej z ustalonego planu, np. The train arrives at 7:30 . d) Kiedy występuje kilka następujących jedna po drugiej...

Przydatność 60% Present Simple oraz Present Continuous

PRESENT SIMPLE ORAZ PRESENT CONTINUOUS 1. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.) + CZASOW. GŁÓWNY (3 os.l.poj. -(e)s) + … + (określ.przysł.) Zastosowanie: - czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji