Treść zadania

AS123

zaprojektowano i przeprowadzono doświadczenia chemiczne, w wyniku których otrzymano: wodorotlenek sodu, wodorotlenek baru i wodorotlenek chromu (iii). Dla każdej z probówek podano obserwacje: w jednej z nich wydzielił się bezbarwny gaz, w innej - strącił się zielony osad, a w kolejnej powstał roztwór barwy malinowej. Uzupełnij schematy doświadczeń chemicznych tak żeby przedstawiały sposób otrzymywania wodorotlenków wyżej wymienionych. Wpisz w odpowiednie miejsca wzory spośród podanych:
BaCl2, BaH2, CrCl3, Cr2O3, Na2O, NaH, Na2CO3, KOH, HCl, H2O, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny.
A. -

B. -

C. -

D. -

E. -

F. -

Napisz w formie cząsteczkowej równania rekacji przebiegających w tych probówkach podczas otrzymywania wodorotlenków:

a) Równanie rekacji chemicznej podczas której wydzielił się bezbarwny gaz, a roztwór zabarwił się na malinowo

b) równanie reakcji chemicznej podczas której strącił się zielony osad

c) równanie rekacji chemicznej podczas której powstał barwny roztwór

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

kasia2008107 przeprowadzono reakcje zobojetniania uzywajac do tego celu 10g wodorotlenku Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia2008107 9.4.2010 (12:37)
wzurchemika Oblicz CP roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 15g Ca(OH)2 w 38g H2O Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: wzurchemika 17.4.2010 (17:41)
patishq Typowe reakcje chemiczne (pomocy) Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: patishq 18.4.2010 (17:22)
nenek932 ile kationow i ile moli anionow powstanie w wyniku dysocjacji jonowej 3 moli Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: nenek932 21.4.2010 (21:19)
nieznajoma006 Wiązania chemiczne Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: nieznajoma006 14.5.2010 (11:42)

Podobne materiały

Przydatność 55% Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowego Rachunek zysków i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 nakazuje wykazać w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski, straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Kolejność i sposób wykazania przychodów,...

Przydatność 75% Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu

Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo...

Przydatność 50% Wiązania chemiczne

-Każda cząsteczka ma strukturę złożoną. Składa się z dwóch lub więcej jąder atomowych oraz elektronów pozostających w sferze ich oddziaływania.-Zachowanie elektronów w cząsteczce opisuje się cząsteczkowymi funkcjami falowymi ....(psi), wyznaczającymi prawdopodobieństwa znalezienia ich w danej cząsteczce. -Orbitale molekularne- opisują elektrony które ,,rozlokowują...

Przydatność 60% Nauki chemiczne.

Abiologia ? nauka o ciałach nieorganicznych. Agrochemia ? zajmuje się analizą gleb i procesów chemicznych zachodzących w glebie. Biochemia ? ma na celu poznanie składu chemicznego i właściwości substancji w żywych organizmach. Chemometria ? dział chemii zajmujący się projektowaniem eksperymentów chemicznych i obliczaniem optymalnych warunków pomiarowych. Cytochemia ?...

Przydatność 50% Wiązania chemiczne

Wiązanie chemiczne tworzą elektrony walencyjne,czyli z ostatniej powłoki.Atomy pierwiastków wiążąc się w czasteczki uzyskują trwałą konfigurację najbliższego gazu szlachetnego.Dążą do osiągniecia dubletu lub oktetu elektronowego na ostatniej powłoce. Reguła ta nazywa się teorią Lewisa i Kossela. Tworzenie takiej konfiguracji jest korzystne bo prowadzi do obniżenia energii...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji