Treść zadania

madzia020892

co to jest rewolucja francuska

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  ZNACZENIE
  -olbrzymie straty w ludziach, sięgające kilkuset tysięcy ofiar;
  -zniszczenie całych połaci kraju, licznych dóbr kultury i tradycyjnych wartości;
  -zburzenie feudalnej monarchii absolutnej i stanowej struktury społeczeństwa opartej na przywilejach stanowych;
  -wprowadzenie równości wszystkich obywateli wobec prawa;
  -zniesienie przywilejów szlachty i osłabienie ekonomiczne dawnej wielkiej burżuazji;
  -zachowanie większej części warstwy szlacheckiej, która zmuszona została do wzięcia współodpowiedzialności za państwo;
  -zastąpienie starej burżuazji miejskiej, nową wywodzącą się z plebsu (nuworysze);
  -zmiana kryteriów awansu społecznego (preferowanie zasłóg zamiast pochodzenia);
  -pozwolenie części arystokracji na włączenie się do działąlności na rzecz republiki;
  -usunięcie więzów feudalnych chłopów przyznając im prawo własności ziemi;
  -awansowanie do statusu obywateli grupy bogatych chłopów, nabywców ziemi z dóbr narodowych;
  -zagwarantowanie proletariatowi miejskiemu minimum egzystencji, prawo do pracy i opieki społecznej;
  -utorowanie drogi do rozwoju kapitalizmu przez wprowadzenie zasady wolności gospodarczej i zniesienie ograniczeń w wykonywaniu rzemiosła, przemysłu i handlu;
  -zagwarantowanie zasady poszanowania własności prywatnej;
  -wykształcenie pojęcia narodu, świadomości obywatelskij i patriotyzmu;
  -wprowadzenie zasady suwerenności narodu w miejsce dotychczasowej absolutnej zasady królewskiej;
  -nadanie narodowego charakteru wojsku przez zapoczątkowanie powszechnej służby wojskowej;
  -wywarcie wpływu na społeczeństwa innych państw europejskich stanowiąc zachętę, inspirację i wzór do naśladowania;
  -spowodowanie wrzenia rewolucyjnego w innych krajach, ułatwiając Francji budowę imperium.

  REWOLUCJA FRANCUSKA
  Przyczyny rewolucji tkwły w stosunkach gospodarczo-społecznych. W latach siedemdziesiątych XVIIIw nastąpiła ekonomiczna stagnacja, w końcu zaś lat osiemdziesiątych ogarnął Francję kryzys gospodarczy i polityczny, który zaostrzył konflikty społeczne. Na skutek nieurodzajów szerzyła się drożyzna, niekorzystny układ handlowy z Anglią pozwalał Anglikom wprowadzić ang. Towary na rynek franc., co hamowało rozwój rodzimego przemysłu. Rosło niezadowolenie stanu trzeciego, który coraz ostrzej krytykował uprzywilejowanie stanowiska duchowieństwa i szlachty,
  próżniacze życie dworu wersalskiego, nieudolne rządy absolutne i rosnący ucisk podatkowy. Idee oświecenia, szerzone przez wybitnych pisarzy franc., pobudzały do walki o zniesienie przestarzałego systemu politycznego i ustroju feudalnego.
  Na czoło stanu trzeciego wysuneła się najbardziej świadoma swych celów politycznych burżuacja, dążąca do obalenia absolutyzmu I zdobycia władzy. W walce o nowy ład społeczny liczyła ona na poparcie drobnego mieszczaństwa i chłopstwa, uginającego się pod obciążeniami na rzecz właścicieli ziemi, państwa I Kościoła.
  Nieudolny rząd Ludwika XVI nie mógł opanować sytuacji; długi państwowe stale rosły. Nie mogąc uporać się z problemami finansowymi, król odwołał się do warstw uprzywilejowanych, ale Zgromadzenie Notablów (1787) nie zgodziło się na podatki I wtedy Ludwik XVI zwołał 5 V 1789 Stany Generalne, licząc, że posłowie uchwalą podatki dla ratowania skarbu państwa. Bogate mieszczańswto uznało to za dogodny moment do rozpoczęcia walki o władzę i reformy polityczne.

  Zasiadający w Stanach Generalnych (zwołanych do Wersalu) posłowie stanu trzeciego zażądali wspólnych obrad z pozostałymi stanami. Król się temu sprzeciwił. Na wniosek deputowanego E. J. Sieysa, domagającego się zniesienia przywilejów dla szlachty i duchowieństwa, przedstawiciele stanu trzeciego postanowili ogłosić się Zgromadzeniem Narodowym. Nie dopuszczeni do sali obrad zebrali się w sali gry w piłkę i przysięgli, że się nie rozejdą, dopóki nie uchwalą konstytucji. Podejmowane przez króla próby pokrzyżowania planów Zgromadzenia Narodowego nie udały się
  i Ludwik XVI musiał zgodzić się na wspólne obrady; była to zgoda pozorna, ponieważ król po kryjomu gromadził wojsko pod Wersalem. Na wiadomość, że ma ono uderzyć na Paryż, doszło do rozruchów i 14 VII 1789 do zdobycia Bastylii. Opanowanie tej niegdyś twierdzy, a zarazem I więzienia stanowiącego symbol absolutyzmu królewskiego, uważa się za początek rewolucji francuskiej. Ludwik XVI, nie dowierzając wojsku, nie zdecydował się na urzycie siły. Przybył do Paryża i zamanifestował pogodzenie się z nową sytuacją; na znak zgody ludu i króla do barw Paryża niebieskiej i czerwonej dołączono biały kolor Burbonów, symbolizujący władzę króla. W ten sposób dano początek narodowej fladze Francji.

  Zdobycie Bastylii wywołało ?wrzenie rewolucyjne? na prowincji, gdzie powoływano nowe władze miejskie. Chłopi odmawiali świadczeń na rzecz szlachty i Kościoła, palili zamki i dwory. Pod wpływem tych wydarzeń w nocy
  4/5 VIII 1789 Konstynuanta zniosła przywileje stanowe; 26 VIII ogłosiła Deklarację praw człowieka i obywatela. Konstytucja weszła w życie Francji 14 IX 1791. Umiarkowana burźuazja uznała, iź rewolucja jest zakończona. Wypadki we Francji jednak budziły zaniepokojenie na dworach sąsiednich państw, obawiająca się haseł rewolucyjnych I wrzenia wśród własnych poddanych.


  Liczni emigranci spośród arystokracji franc. podsycali te obawy, a sam Ludwik XVI podjął tajne zabiegi, by uzyskać pomoc w celu stłumienia rewolucji. W Paryżu przygotowano plan, aby ułatwić królowi ucieczkę I umoźliwić mu przejście do Austrii, gdzie miał stanąć na czele emigrantów i armii niemieckiej. Plan ten został udaremniony przez poczmistrza w Varennes, który podczas zmiany koni w powozie, rozpoznał przebranego za sługę króla. Ludwik XVI zmuszony do powrotu do Paryża, zaprzysiągł konstytucję. We wrześniu 1791 zostało wybrane wg nowej ordynacji wyborczej, opartej na cenzusie majątkowej, drugie Zgromadzenie Narodowe, które przyjęło nazwę Zgromadzenia Prawodawczego (Legislatywa). Wobec niezdecydowanej polityki wewnętrznej i zagranicznej Legislatywa została zmuszona do ustąpienia.
  O dalszym losie króla I ustroju Francji miało zdecydować następne Zgromadzenie zwane Konwencją Narodową lub Konwentem Narodowym, wybrane w sierpniu 1792 na podstawie powszechnego prawa wyborczego w dwustopniowym głosowaniu.W konwencji początkowo przewagę mieli żyrondyści, zwolennicy republiki demokratycznej, później jednak wpływy zdobyli bardziej radykalni, walczący o Republikę ludowodemokratyczną jakobini; przewodzili im G.J.Danton i M.Robespierre.

  20 IV 1792 rewolucyjna Francja wypowiedziała wojnę Austrii , co wywołało entuzjazm wśród ludu, który spodziewał się, że wojna doprowadzi do całkowitego obalenia istniejącego ustroju. Wojna miała przebieg niegomyślny, na pomoc Austrii przyszły Prusy. Lud paryski posądzając króla o zdradę, uderzył 10 VIII 1792 na pałac królewski Tuileries. Ludwik XVI schronił się pod opiekę parlamentu, który polecił go uwięzić. 22 IX 1792 Konwencja ogłosiła Francję republiką. Pod naciskiem Jakobinów Ludwik XVI został uznany za winnego zamachu na wolność ludu I skazany na śmierć.
  Wyrok wykonano 21 I 1793. źniej skazano i stracono królową Marię Antoninę oraz wiele innych osób z otoczenia króla. Obalenie monarchii pogłębiło proces rewolucji we Francji i dodało odwagi do walki, w rezultacie czego pokonano wojska austriackie i pruskie. Niebawem armia franc. przeszła do natarcia i opanowała Belgię oraz dotarła do Renu. Sukcesy wojenne rewolucyjnych wojsk franc. i ścięcie króla zmobilizowały dwory europejskie do walki z Francją. W 1793 powstała pierwsza koalicja, obejmująca kilkanaście państw z Wielką Brytanią na czele. Jednocześnie w samej Francji szerzyły się spiski monarchistyczne, a w Wandei (prowincja przy ujściu Loary) wybuchło wielkie powstanie kontrrewolucyjne. Posłuszeństwo władzom republikańskim wypowiedział Lyon, zaś Tulon zajęli Anglicy. Armie koalicji uzyskały przewagę i zajęły poprzednio utracone obszary oraz zagroziły całej Francji.

  W kraju narastały trudności gospodarcze, szerzyła się drożyzna i spekulacja. Dla ratowania rewolucji jakobini powołali Komitet Ocalenia Publicznego, a 24 VI 1793 ogłosili nową konstytucję, najbardziej demokratyczną, zapewniającą wszystkim Francuzom od 21 roku życia bierne i czynne prawo głosowania. Konstytucja gwarantowała oświatę wszystkim obywatelą, pracę bezrobotnym, pomoc społeczną biednym. Ze względu na trwającą wojnę konstytucja ta nie weszła w życie. W celu przeciwdziałania spekulacji wprowadzono najwyższe ceny żywności. Chłopom ułatwiano nabywanie ziemi skonfiskowanej emigrantom I duchowieństwu. Jakobini wprowadzili również reorganizację armii, zobowiązując wszystkich mężczyzn w wieku 18 do 25 lat. Opracowana przez L. Carnota nowa taktyka wojenna pozwoliła Francuzom odzyskać inicjatywę strategiczną. Wojska koalicji zostały wyrzucone za Ren i utraciły część Holandii.

  Dyktatura jakobinów była zaciekle zwalczana przez monarchistów. Jakobini odpowiedzieli na to ?polityką terroru?. W Paryżu powołano Trybunał Rewolucyjny, który kontrrewocjunalistów karał śmiercią. Rozpoczęto walkę z Kościołem. Terror jakobinów pdoprowadził do pacyfikacji kraju i stłumienia opozycji. Robespierre nie zmieniając metod rządzenia, likwidował swoich osobistych przeciwników, w tym i Dantona, sprzeciwiającego się terrorowi. Stopniowo przywódca jakobinów zaczął tracić poparcie wśród ludu, coraz bardziej niezadowolonego z krwawych rządów i odczuwającego nadal trudności aprowizacyjne. Wprowadzone przez Robespierr'a sterowanie gospodarką przez państwo godziło w burżuazję. Przeciwnicy Robespierr'a w Konwencji Narodowej dokonali 27 VII 1794 zamachu stanu I aresztowali go, a następnego dnia stracili na gilotynie bez sądu (28 VII 1794). W ten sposób został zamknięty radykalny okres rewolucji.

  Rewolucja francuska zniosła całkowicie ustrój feudalny, zapewniła chłopom własność ziemi, zlikwidowała nierówność prawa, wprowadziła wolność słowa I wyznania oraz prawo nietykalności osobistej. Przyczyniła się do upowszechnienia oświaty, zapoczątkowała powszechną służbę wojskową, nadając wojsku charakter narodowy. Rewolucja doprowadziła do zreformowania Francji oraz upowszechnienia i wzmocnienia jej Dobrych Stron. Powstało nowy typ państwa- dzięki rewolucji.
  Rewolucja francuska miała wpływ na cała Europę.
  LICZĘ NA NAJ...

Rozwiązania

 • userphoto

  Rewolucja francuska 1789-1799
  (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub po prostu Wielką Rewolucją)
  – okres w historii Francji (1789-1799), w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.

 • userphoto

  Rewolucja francuska 1789-1799 (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub po prostu Wielką Rewolucją) – okres w historii Francji (1789-1799), w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.

  Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku Natomiast za koniec rewolucji uznaje się kres rządów Dyrektoriatu 9 listopada (18 brumaire'a) 1799 roku, kiedy to Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu ogłaszając się dzień później Pierwszym Konsulem. Zdaniem legitymistów o końcu rewolucji można mówić dopiero w momencie Restauracji Burbonów w 1814 r. Mimo to również w okresie Restauracji politycy zwani ultrasami krytykowali króla Ludwika XVIII za akceptację parlamentaryzmu i odrzucenie możliwości powrotu do "ancien régime'u"


  Licze na Naj ...
  Myślę że na coś ci się to przydało :) !!!

 • userphoto

  Informacje ogólne
  Rewolucja francuska 1789-1799, Wielka Rewolucja Francuska, okres rozruchów, powstań i zamachów stanu, które doprowadziły do upadku monarchii i ustroju stanowego we Francji. Bezpośrednią przyczyną był kryzys finansowy państwa, pośrednią rozwój racjonalistycznej filozofii Oświecenia i związane z nią aspiracje polityczne stanu trzeciego (głównie burżuazji i mieszczaństwa).

Podobne zadania

marterpor gdzie jest grób prymasa Wyszyńskiego? Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: marterpor 18.4.2010 (21:08)
babi proszę o pilną pomoc jest tego troszkę i sądzę że sama mogę nie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: babi 28.4.2010 (16:28)
nitro543211 Rewolucja Francuska Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: nitro543211 12.9.2010 (15:16)
madzia020892 CO TO JEST AUTOMOBIL ,KTÓRY ODKRYTO W XIX wieku Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madzia020892 13.9.2010 (18:36)
Agnes91 Rewolucja październikowa. Krótki opis w punktach Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Agnes91 4.10.2010 (16:00)

Podobne materiały

Przydatność 60% Rewolucja Francuska.

Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne oblicze samej Francji i całego kontynentu. Zanim przyszedł pamiętny rok 1789- pierwszy rok w szeregu rewolucyjnych lat, Francja była krajem ludnym, głównie rolniczym, ale z licznymi już i dużymi manufakturami...

Przydatność 50% Rewolucja Francuska

5 maja 1789 r. – uroczyste otwarcie Stanów Generalnych; 17 czerwca 1789 r. – stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym; 9 lipca 1789 r. – ZN przekształca się w Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze (Konstytuanta); 14 lipca 1789 r. – zdobycie Bastylii; 4-5 sierpnia 1789 r. – reformy: zniesienie przywilejów stanowych, podatkowych szlachty, obowiązków feudalnych...

Przydatność 50% Rewolucja francuska

REWOLUCJA FRANCUSKA 1. Przyczyny rewolucji: Francja w XVIIIw. była drugim co do wielkości krajem po Wielkiej Brytanii. Była jednym z silniejszych państw. Liczyła 23 mln. mieszkańców. Była krajem jednolitym narodowościowo. Kraj typu rolnego, ale już zaczął rozwijać się przemysł. Społeczeństwo dzieliło się na cztery warstwy: Duchowieństwo (nieliczny %...

Przydatność 70% Rewolucja francuska.

Na wybuch rewolucji złożył się szereg przyczyn. Francja była pogrążona w kryzysie gospodarczym. Wieś głodowała, gdyż panowały klęski nieurodzaju. Niekorzystny traktat handlowy z Anglią, który obniżał cło, spowodował zalanie francuskiego rynku tanimi produktami z fabryk. W rezultacie rodzime manufaktury nagminnie bankrutowały. Ustrój społeczny był wadliwy, wręcz...

Przydatność 60% Rewolucja francuska.

Przyczyny rewolucji tkwły w stosunkach gospodarczo-społecznych. W latach siedemdziesiątych XVIIIw nastąpiła ekonomiczna stagnacja, w końcu zaś lat osiemdziesiątych ogarnął Francję kryzys gospodarczy i polityczny, który zaostrzył konflikty społeczne. Na skutek nieurodzajów szerzyła się drożyzna, niekorzystny układ handlowy z Anglią pozwalał Anglikom wprowadzić ang. Towary...

0 odpowiada - 0 ogląda - 4 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji