Treść zadania

papkie

Znaczenie chrztu Polski i koronacji Bolesława Chrobrego dla kształtowania się państwa polskiego. Strona A4.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Wstęp.
  Okoliczności i przyczyny powstawania pierwszych słowiańskich organizacji państwowych w IX i X w.
  2. Powstanie pierwszych państw plemiennych na ziemiach polskich: Wiślan i Polan.
  3. Państwo Mieszka I (?-992)
  a) budowanie obszaru –jednoczenie lechickich plemion,
  b) wzmacnianie władzy książęcej w państwie,
  c) powstawanie administracji książęcej,
  d) rozwijanie siły militarnej księstwa,
  e) podział administracyjny kraju,
  f) prawo książęce - system zarządzania i skarbowości),
  g) grupy społeczne w państwie pierwszych Piastów

  4. Chrzest Polski w 966 r.
  a) przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne
  b)przyjęcie chrztu i budowa państwa chrześcijańskiego
  c) znaczenie przyjęcia chrztu dla Polski

  5. Polityka zagraniczna Mieszka I
  (pokojowa polityka zagraniczna oraz podboje i wyprawy wojenne)
  6. Rozbudowa państwa za czasów Bolesława Chrobrego (992-1025)
  a) kontynuowanie pokojowej polityki zagranicznej,
  b) misja św. Wojciecha i jej znaczenie dla Polski,
  c) zjazd gnieźnieński i jego efekty polityczne
  d) realizacja zbrojna polityki jednoczenia ziem słowiańskich
  6. Koronacja Chrobrego w 1025 r.
  7. Funkcjonowanie monarchii w starym systemie administracyjno-prawnym i społecznym.
  8. Podsumowanie polityki budowania państwa przez pierwszych Piastów.

  Znaczenie chrztu Polski:
  * Polska znalazła się wśród państw chrześcijańskich Europy
  - książę traktowany był na równi z innymi władcami.
  * Rozwój kultury średniowiecznej
  - znajomość pisania i form kancelaryjnych
  * Kościół integrował państwo
  - granice diecezji pokrywały się z granicami ziemi
  * Pomoc duchownym w organizacji państwa i sprawowaniu urzędów
  - powstanie w 968r. biskupstwa misyjnego w Poznaniu z biskupem Jordanem
  * Ochrona przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec, gdzie cesarz Otton I ustanowił biskupstwo w Magdeburgu dla ziem Słowiańskich
  * Utrwalenie sojuszu z Czechami poprzez małżeństwo Mieszka I z Dobrowa
  * Powstanie scentralizowanego państwa w Europie.

  Na czele państwa stał książę wywodzący się z dynastii piastów. Państwo miało miało charakter patrymonialny- książę traktował państwo jako swoja własność. Swobodnie tym państwem rozporządzał, mógł je dzielić pomiędzy swoich synów, mógł wyznaczać władce.
  W trakcie wyznaczania następcy tronu wyznaczono zasadę PRMO GENITURY- zasada starszeństwa(najstarszy przejmował władze). To państwo miało własną administracje.
  Do najważniejszych urzędów zaliczano:
  -urząd wojewody, dowodził wojskiem
  -urząd kanclerza, duchowni, przygotowywali dla państwa ważne akty
  - urząd skarbnika, zajmował się skarbem królewskim
  - urząd mincerza, zajmował się biciem monet
  - urząd cześnika, zajmował się dworem książęcym
  - urząd podczaszego, zajmował się trumnami
  - urząd koniuszego, dbał o konie.

Rozwiązania

Podobne zadania

DAriuszka 1,wymien postanowienia kongresu wiedenskiego w sprawie Polski?? 2,wyjasnij Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: DAriuszka 29.3.2010 (13:40)
izonek089 Obraz esesmana w literaturze polski. 3 przykłady. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: izonek089 30.3.2010 (20:56)
maly7237 wydarzenia marcowe 1968 i ich znaczenie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: maly7237 7.4.2010 (19:40)
slawcio721 Jakie znaczenie miała pielgrzymka Jana Pawła II Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: slawcio721 18.4.2010 (12:15)
dosia5593 malarstwo Polski w XVw Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: dosia5593 9.5.2010 (12:45)

Podobne materiały

Przydatność 55% Przedstaw okoliczności i znaczenie koronacji Piastów.

Dynastia Piastów panowała w Polsce w latach 966-1370. Pierwszym władcą państwa polskiego był Mieszko I, który wywodził się z rodu Piastów z plemienia Polan. Scalił on państwo polskie i w 966 roku przyjął chrzest, co zrównało Polskę z innymi królestwami europejskimi. Nie został królem, ale założył dynastię, która wiele lat rządziła Polską oraz z której wywodziło...

Przydatność 75% Przyczyny i skutki chrztu Polski

Pierwszy historyczny władca Polski – Mieszko I. Kiedy jego państwo pojawiło się na arenie międzynarodowej w Europie były już rozwinięte struktury władzy. Cesarstwo Niemieckie aspirowało do dominacji w Europie, podobnie jak Państwo Kościelne. Państwa te tworzyły wspólnotę chrześcijańską. Wspólna wiara stanowiła podstawę do istnienia pewnych instytucji i systemu prawnego,...

Przydatność 60% Znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Chrzest miał dla państwa Mieszka doniosłe i wielostronne znaczenie. Dzięki przyjęciu chrztu Mieszko stawał się równy innym władcom państw chrześcijańskich. Jeśli w jakimś państwie lub plemieniu nie zrozumiano tego na czas, było ono wchłaniane przez mocniejszych, chrześcijańskich sąsiadów. Ci, bowiem podbijali je w imię nawracania pogan. Taki los spotkał Słowian...

Przydatność 80% Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego

PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO ( 992 -1025 ) Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a doradców kazał oślepić ). Sprzyjała mu...

Przydatność 65% Jakie było znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę w 966r.

W połowie X w. większość krajów europejskich była chrześciejańska. Szerzenie wiary chrześcijańskiej stanowiło pretekst dla Niemców, którzy próbowali podbić ziemie słowiańskie, jednak cesarstwo nie zagrażało w tym okresie naszym ziemiom. Poważniejszym przeciwnikiem były plemiona pogańskich Wielietów, ktorzy wraz z chrześcijańskimi już Czechami napadali na Polskie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji