Treść zadania

krasucka

ustruj aten i sparty

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Ateny :w Atenach panuje u struj demokratyczny czyli rządy ludów.prawo do głosu mieli mężczyźni którzy ukończyli 21lat mieli swoją ziemię a jego rodzice pochodzili z Aten. Najsłynniejszym politykiem był Perykles.Najwarzniejsze urzędy w Atenach to Demagog (przywodca ludu, mówca) i strateg(przywodca wojsk).

  Sparta:ustruj Sparty to demokracja stwożył go Likurg. Nad państwem rządzą dwaj królowie . Geruzja składała się z 28 mężczyzn powyżej 60 roku życia , uchwalała prawa , wydawała wyroki sądowe. Zgromadzenie ludowe wybiera urzędników, uchwalało lub odrzucało uchwały geruzji. Najważniejszym urzędem byli Eforzy było ich 5 zajmowali się wykonywaniem postanowień przyjętych przez geruzję , wprowadzili politykę zagraniczną.

Rozwiązania

 • userphoto

  DEMOKRACJA W ATENACH
  DEFINICJE:
  Polis– miasto-państwo w starożytnej Grecji, rządzone przez obywateli.
  Zgromadzenie Ludowe – zgromadzenie, na którym dorośli, wolni mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje.
  Agora – plac zgromadzeń ludu.
  Hoplita– ciężkozbrojny żołnierz greckiej piechoty.
  Falanga– zwarty szyk hoplitów.
  Oligarchia– ustrój polis; dostęp do urzędów mają tylko uprzywilejowani obywatele.

  1. Rządy arystokracji; „niewola za długi” – zaciąganie pożyczek pod zastaw własnej osoby.
  2. Reformy Salomona (594 pne)
  - zniósł „niewola za długi”
  - podział społeczeństwa na 4 grupy wg dochodów
  - najważniejsze urzędy sprawowała 1. grupa, najbogatsi
  - wszyscy obywatele brali udział w zgromadzeniu ludowym
  - główną rolę odgrywała rada Areopagów (od wzgórza Areo)
  3. Początek demokracji w Atenach;
  - reformy Klejstenesa
  - obalenie rządów arystokracji
  - podział na okręgi wyborcze, obejmujące wszystkich obywateli
  *Instytut demokracji;
  - Rada 500 (po 50 przedstawicieli z każdej prowincji Aten, było ich 10), przygotowywała projekty uchwał dla zgromadzenia ludowego, zarządzała dochodami państwa.
  - Zgromadzenie Ludowe; zbierało się 4 razy w msc, uchwalało prawa, decydowało o wojnie i pokoju, wybierało urzędników, załatwiało sprawy bieżące.
  4. Urzędnicy (wybierani 1 na rok) pobierali dietę (opłaty)
  - Archonci – zajmowali się sprawami sądowymi i kultu
  - Stratedzy – dowodzili wojskiem, kierowali polityką zagraniczną
  - Apodekci – ściągali podatki
  - Metronomowie – kontrola miar i wag
  5. Sąd skorupkowy – ostracyzm
  - 1 na rok
  - sądziło 6 tys obywateli
  - skazaną osobę wypędzano z Aten na 10 lat
  DEMOKRACJA – WŁADZA LUDU
  Demos = lud
  Kratos = władza
  6. Rozkwit demokracji Ateńskiej za panowania Peryklesa, V w pne;
  7. Perykles;
  - Wybitny polityk i mówca,
  - Wprowadził pensje dla urzędników,
  - Wybór urzędników przez losowanie.
  8. Praw obywatelskich w Atenach nie mają:
  - kobiety,
  - cudzoziemcy,
  - niewolnicy.

  SPARTA
  1. Społeczeństwo Sparty;
  - Spartanie (mieli pełne prawa polityczne, sprawowali urzędy, stanowili 2-3 % ludności)
  - Periojkowie (posiadali wolność osobistą, pochodzili z obcych miast, zajmowali się handlem, rzemiosłem, służyli w wojsku, nie mieli praw politycznych)
  - Heloci (nie mieli żadnych praw, traktowani jak niewolnicy, pracowali na roli, nie można ich było sprzedać)
  2. Ustrój Sparty;
  - Określony przez prawodawcę Likurga (IX/VII w pne)
  - Na czele państwa 2 królowie (urząd dziedziczny, pełnili funkcje kapłańskie, dowodzili armią).
  - Geruzja – rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą).
  3. Zgromadzenie Ludowe (Apella) – należeli wszyscy obywatele, powyżej 30. roku życia, przegłosowywało wybrane przez geruzję ustawy).
  4. Eforowie – 5, wybieranych na 1 rok przez zgromadzenie ludowe, zajmowali się administracją, kontrolowali urzędników i królów, kierowali finansami i polityką zagraniczną.
  5. Wychowanie w Sparcie.

Podobne zadania

agatejszynn Wyjaśnij na przykładzie Sparty oligarchię :) Z góry dziekuję - dam naj Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: agatejszynn 20.10.2011 (18:38)
Rubinek Uzupelnij tabele dotyczaca spoleczenstw Aten i Sparty: Mieszkancy Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Rubinek 14.1.2012 (19:48)

Podobne materiały

Przydatność 70% Ustrój Sparty i Aten.

USTÓJ SPARTY I ATEN-na czele państwa stało 2 królów. UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie ;geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia;etorowie:urzędnicy-5 osób; Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż.; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn. odpowiadano TAK lub NIE; spartańskie...

Przydatność 65% Ustrój Aten i Sparty

DEMOKRACJA W ATENACH DEFINICJE: Polis– miasto-państwo w starożytnej Grecji, rządzone przez obywateli. Zgromadzenie Ludowe – zgromadzenie, na którym dorośli, wolni mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje. Agora – plac zgromadzeń ludu. Hoplita– ciężkozbrojny żołnierz greckiej piechoty. Falanga– zwarty szyk hoplitów. Oligarchia– ustrój polis; dostęp do...

Przydatność 50% Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim

Wstęp


Opracowując temat dotyczący rywalizacji Sparty i Aten w świecie starożytnym nie sposób przedstawić krótkiego rysu historycznego każdego z tych państw – miast .
Pozwolę sobie ująć to w postaci rozdziałów .

...

Przydatność 50% Ustrój polityczny Aten i Sparty - analiza porównawcza.

Dzieje państwa spartańskiego sięgają początków I tysiąclecia p.n.e. Mieszkańcy 5 niedużych osad położonych w dolinie rzeki Euratos połączyli się tworząc jedną Polis-Spartę. Stosunki społeczne i system sprawowania władzy ukształtował się w Sparcie w okresie podbojów. Obywatelami i członkami polis byli potomkowie mieszkańców 5 osad. Tylko oni udzielali się...

Przydatność 55% Porównanie ustroju Aten, Sparty i Rzymu.

W kształtowaniu się starożytnego świata bardzo ważną rolę spełniły trzy państwa: Ateny i Sparta, będące największymi polis greckimi oraz Rzym. Rozwój ustroju w wyżej wymienionych państwach przypada na okres od IV do VI w. p.n.e. Na ustrój każdego z tych państw starożytnych składały się trzy, różniące się między sobą elementy: Zgromadzenie Ludowe, Rada i urzędnicy....

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji