Treść zadania

kingofpeace

Wyjaśnij pojęcia z historii :
INKORPORACJA -
UNIA REALNA-
TAKSY WOJEWODZIŃSKIE -
KONFEDERACJA-
ROKOSZ -

ZADANIE 2
KTÓRE Z PONIRZSZYCH OKREŚLEŃ NAJLEPIEJ DEFINIUJĄ MONARCHĘ STANOWĄ :
A. TYP PAŃSTWA , W KTÓRYM WSPÓŁRZĄDZIŁĄ Z KROÓLEM REPREWZENTACJA JEDNEGO STANU ?

B. TYP PAŃSTWA , W KTÓRYM STANY GWARANTOWAŁY UNIĘ PERSONALNĄ LUB REALNĄ

C. TYP PAŃSTWA , W KTÓRYM WŁADZA PANUJĄCEGO OGRANICZONA BYŁA PRZEZ UPRAWNIENIA STANU .

D. TYP PAŃSTWA , W KTÓRYM STANY ZARZĄDZAŁY TERYTORIAMI LENNYMI

KTÓRA ODPOWIEDŹ A, B, C CZY D ?

ZADANIE 3. /A
KTÓŻY Z TYCH WŁADCÓW BYLI SYNAMI KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA ?
JAN OLBRACHT
ALEKSANDER
ZYGMUNT STARY
ZYGMUNT AUGUST


ZADANIE 3 /B
Które z wymienionych niżej wydarzeń odbywało się / stało się za panowaniem króla Zygmunta Augusta ?
1.HOŁD PRUSKI
2. ZAWARCIE UNI LUBELSKIEJ
3.ZWOŁANIE PIERWSZEGO SEJMU WALNEGO ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  INKORPORACJA -Przyłączenie jakiegoś terytorium do obszaru innego państwa. Np. akt inkorporacji Prus w 1454 r. przez Kazimierza Jagiellończyka do Polski.
  UNIA REALNA- połączenie, trwały związek dwóch lub więcej państw poprzez wspólnego władcę oraz wspólne instytucje: parlament, rząd itp. (np. unia lubelska Polski z Litwą zawarta w 1569 r.). Państwa połączone unią realną realizują także wspólną politykę wewnętrzną i zagraniczną.
  TAKSY WOJEWODZIŃSKIE -sztywne narzucenie przez wojewodę cen towarów krajowych i zagranicznych (z wyjątkiem zboża). Taksy wprowadził król Władysław II Jagiełło statutem warckim w 1423 r. (następnie potwierdzali go jego następcy statutami nieszawskimi w 1454 i przywilejem piotrkowskim w 1496) i stosowano je aż do rozbiorów. Początkowo dotyczyły tylko wyrobów rzemieślniczych, później rozszerzono ich stosowanie. Był to przejaw ekonomicznej dominacji szlachty nad mieszczaństwem.

  KONFEDERACJA-grupa utworzona przez partie, państwa lub miasta dla osiągnięcia określonych celów. Taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości

  ROKOSZ -pierwotnie zajazd szlachty, później bunt, zbrojne powstanie szlachty (polskiej, bądź węgierskiej) przeciw królowi-elektowi w celach politycznych. Rokoszem nazywana jest także konfederacja, skierowana przeciwko królowi.

Rozwiązania

Podobne zadania

florek881 Wprowadzenie do metodologii historii Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 28.4.2010 (22:57)
ArmaniX11 Udowodnij że żyjemy w przełomowym okresie Historii Polski. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ArmaniX11 26.5.2010 (19:28)
ESKA119a Z HISTORII POMOCY !!! Wypisz w punktach czynniki, które przyczyniły się Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ESKA119a 31.5.2010 (15:58)
agusia880 Zadanko z historii, pomożecie? Zasady buddyzmu, może być w myślnikach. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: agusia880 28.9.2010 (15:31)
gracek Z jakim wydarzeniem w historii łączy się powstanie Zakonu Jezuitów?? Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gracek 10.11.2010 (15:33)

Podobne materiały

Przydatność 70% Porządkowanie obowiązującego prawa: unifikacja, inkorporacja kodyfikacja

Unidfikacja- ustanowienie przepisów jednakowych dla całego obszaru państwa w miejsce różnych przepisów obowiązujących na terenie poszczególnych obszarów terytorium państwowego, czy też w odniesieniu do poszczególnych grup ludności. Inkorporacja- dokonanie wq sposób urzędowy lub prywatny, ustalenia przepisów obowiązujących w danej dziedzinie. Podstawą obowiązywania...

Przydatność 65% Płaca, jej istota i funkcje. Płaca nominalna i realna.

W naukach prawnych używa się określenia wynagrodzenie, które jest traktowane jako zapłata za wykonywanie pewnych czynności, zadań, robót czy usług. Wśród wszelkich wynagrodzeń wyodrębnia się wynagrodzenie za pracę. Stanowi ono zapłatę za szczególny rodzaj aktywności zawodowej podejmowanej w celach zarobkowych, realizowanych w ramach stosunku pracy, tj. stosunku prawnego...

Przydatność 85% Unia Europejska


UNIA EUROPEJSKA

Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej ). W skład Unii...

Przydatność 70% Unia Lubelska

UNIA LUBELSKA

Unia lubelska Polski z Litwą była największym i trwałym sukcesem ruchu egzekucyjnego.

Jakie przyczyny skłaniały oba kraje do silniejszej unii?
· Ciągle odnawiające się konflikty Wielkiego Księstwa Litewskiego z Moskwą wykazały, iż sama Litwa nie będzie w stanie oprzeć się idącemu od wschodu naporowi.
· Swobody polityczne i przywileje...

Przydatność 50% Unia Europejska

Unia Europejska powołana została do życia na mocy →Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 7 lutego 1992 r., a wprowadzonego w życie l listopada 1993 r. Jej podstawę prawną stanowi właśnie ten traktat oraz preambuła i art. l →Jednolitego Aktu Europejskiego.
Unia jest rozwinięciem dotychczasowej integracji europejskiej o nowe polityczne i gospodarcze płaszczyzny współpracy....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji