Treść zadania

gabriela1994

pomocy!. daje naj! .
wyjasnij pojecia: partia narodowa,partia socjalistyczna,komuniscimarksizm, ruch chłopski,chrzescijańska demokracja,urbanizacja,rusyfikacja społeczeństwa, pozytywizm, trójprzymierze,trójporozumienei,ententa, państwa centralne,rada delegatów robotniczych

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  PARTIA NARODOWA-partia polityczna działająca w Polsce. Organem prasowym partii jest gazeta "Tylko Polska". Hasłem przewodnim partii są słowa Romana Dmowskiego: Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie.
  PARTIA SOCJALNA-polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948. W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji.
  CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA- nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu, świeckiego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum (papież Leon XIII)
  POZYTYWIZM- kierunek w filozofii i literaturze zainicjowany przez Auguste'a Comte'a w połowie XIX wieku kontynuowany do czasów współczesnych. Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedynie prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa, która może być zdobyta tylko dzięki pozytywnej afirmacji teorii za pomocą empirycznej metody naukowej.
  TRÓJPRZYMIERZE- tajny układ pomiędzy trzema państwami: Cesarstwem Niemiec, Królestwem Włoch (do 1915) i C.K. Austro-Węgrami zawiązany 20 maja 1882 r.
  TRÓJPOROZUMIENIE- to trzy porozumienia polityczno-militarno-gospodarcze:

  1893 r.- francusko-rosyjski traktat wojskowy - ochłodzenie stosunków między Niemcami a Rosją postanowiła wykorzystać Francja izolowana na scenie politycznej; związek między tymi różnymi państwami (czyli Francją i Rosją) wydawał się niemożliwy. Francja znów miała możliwość odzyskać utraconą w 1871 r. Alzację i Lotaryngię.

  1904 r. - brytyjsko-francuskie porozumienie - Wielka Brytania z początku nie chciała się wiązać z Francją i Rosją, głównymi przeciwnikami w Azji (Persja) i Afryce (Egipt), dlatego w 1902 r. związała się z Japonią.
  Incydent w Faszodzie nieomal nie doprowadził do wojny francusko-brytyjskiej. Francuzi uznali, że ich ekspansja kolonialna w Afryce Wschodniej osiągnęła swą granicę, dlatego w 1904 r. zawarto sojusz francusko-brytyjski nazywany "serdecznym porozumieniem" (fran. entente cordiale).
  Kryzys marokański (1905-1906) był próbą porozumienia i w konsekwencji zacieśnił współpracę Francji i Wielkiej Brytanii. Kryzys ten dotyczył Maroka, który zgodnie z układem zaczęła opanowywać Francja, na co nie zgodzili się Niemcy (mieli tam swoje kolonie). Zwołana konferencja rozstrzygnęła sprawę na korzyść Francji. Konflikt między Niemcami a "resztą świata kolonialnego" pogłębiał się.

  1907 r. - brytyjsko-rosyjskie porozumienie - osłabiona Rosja przestała zagrażać dalekowschodnim interesom Wielkiej Brytanii. Doprowadzona do porozumienie w sprawie Tybetu, Afganistanu i Persji, o które prowadziły rywalizację. Jednocześnie oba państwa zdały sobie sprawę, że ekspansja kolonialna Niemiec narusza interesy każdego z nich (przykładowo niemieckie projekty budowy linii kolejowej Berlin-Konstantynopol-Bagdad).
  ENTENTA- sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją. Do jego powstania dochodziło stopniowo. Najpierw doszło do zawarcia układu francusko-rosyjskiego (17 sierpnia 1892)[1], później angielsko-francuskiego (tzw. entente cordiale, 1904) a następnie angielsko-rosyjskiego (1907). Trójporozumienie zaczęło funkcjonować w 1907.
  PAŃSTWA CENTRALNE- istniejący w okresie I wojny światowej sojusz Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i imperium osmańskiego. Przeciwnikiem państw centralnych była Ententa.
  RADA DELEGATÓW ROBOTNICZYCH- organy przedstawicielskie robotników i chłopów, powstające z inicjatywy różnych partii i grup politycznych na ziemiach polskich w ostatnich miesiącach I wojny światowej.

Rozwiązania

Podobne zadania

marzenaaa33 pomocy... Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marzenaaa33 6.4.2010 (17:40)
johnny92 Potrzebne pilnie na dziś! pomocy! Prezentacja w power poincie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: johnny92 26.4.2010 (22:01)
florek881 pomocy potzrebuje to bardzo szybko Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 1.5.2010 (22:48)
florek881 pomocy!!! potrzebuje to bardzo szybko!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 7.5.2010 (10:35)
justyna168 pomocy! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: justyna168 12.5.2010 (16:57)

Podobne materiały

Przydatność 50% Bakterie - pojecia

ASEPTYKA – bakteriolociczna jałowość pomieszczeń,narzędzi, -Ulega mutacji,ewolucji -ie mają metabolizmu niedopuszczeniadrobnoustrojów do określonego środowiska np.do rany. ANTYSEPTYKA – postępowanie odkażające, którego celem jest zabicie...

Przydatność 55% Maszynoznawstwo - pojecia.

MASZYNA- mechanizm, lub zespół mechanizmów połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wykonanie pacy mechanicznej. AGREGAT- zespół sprzężonych ze sobą urządzeń technicznych wykonujących określoną pracę. (Np. silnik- pompa)KOMBAJN- Maszyna złożona z kilku mechanizmów, wykonujących różne czynności. STAL- Stop żelaza z węglem, oraz z innymi składnikami dodanymi...

Przydatność 70% Pojecia pedagogiczne

SAMOKSZTAŁCENIE - (samouctwo), osiąganie wykształcenia poprzez działalność, której cele, treść, warunki i środki ustala sam podmiot. W procesie s. jego cele się dynamizują, osiągnąwszy wyższy stopień świadomości uczeń dokonuje często ich przewartościowania i doskonalenia. S. osiąga optymalny „poziom wtedy, gdy przekształca się w stałą potrzebę życiową człowieka...

Przydatność 80% Demokracja pojecia.

Demokracja- rządy ludu, uczestnicznie wszystkich obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych. W państwach dużych nie jest to wykonalne, dlatego stosuje się demokracje pośrednią, czyli że wybierani przedstawiciele ludu, którzy następnie podejmują decyzje polityczne. Fakt ten jest jedną z przyczyn alienacji się reprezentacji politycznej ludu prowadzącej do różnego typu rządów...

Przydatność 75% Łańcuch pomocy

1. Ocena, zabezpieczenie miejsca wypadku • Rozpoznanie (co się wydarzyło i co może się jeszcze wydarzyć) • Jakie są zagrożenia ( dla ratującego, poszkodowanych i świadków zdarzenia) • Zabezpieczenie m-ca wypadku aby zapobiec kolejnym nieszczęśliwym zdarzeniom • Zebrać informacje od świadków 2. Ocena ilości i stanu poszkodowanych • Ilu jest poszkodowanych...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji