Treść zadania

Susanna

potrzebuję omówienia tematu: zanieczyszczenia gleb i ich występowanie (zanieczyszczeń) :)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Zanieczyszczenia gleby powodowane są przez wszelkie związki chemiczne, pierwiastki promieniotwórcze i mikroorganizmy, występujące w glebie w zwiększonych ilościach, które dokonują zmiany jej cech gleby i uniemożliwiają jej normalne użytkowanie.

  Zanieczyszczenia gruntów pochodzą m.in. z gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin) oraz z emisji środków transportu.Czynnikami degradującymi i dewastującymi glebę są zjawiska naturalne - zachodzące bez udziału człowieka (trzęsienia ziemi, erozja, susza, pożary oraz zjawiska antropogeniczne - powodowane działalnością człowieka. Erozja gleby jest procesem rozmywania lub rozwiewania powierzchniowej warstwy gleby i może być spowodowana m.in. wycinaniem i wypalaniem lasów, intensywnym wypasem zwierząt, nieprawidłową uprawą ziemi. Nadmierne wylesianie, prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej i eksploatacja wód może prowadzić również do efektu stepowienia gleb.

  Jednak czynnikiem, który w największy sposób wpływa na zachwianie równowagi biologicznej gleb są zanieczyszczenia chemiczne. Głównym ich źródłem jest przemysł, rolnictwo oraz transport. Skutki działania tych gałęzi działalności człowieka mogą prowadzić do zjawiska zmęczenia gleby, czyli obniżenia jej żyzności.W najbardziej skrajnych przypadkach zanieczyszczenia mogą skutkować zjawiskiem degradacji gleb i szaty roślinnej, zwanym dewastacją gleb. Przykładem takiej degradacji jest techniczne unicestwienie gleb, jakie dokonuje się poprzez odkrywkową i podziemną eksploatację dóbr naturalnych, zabudowę przemysłowa, miejską, budownictwo mieszkaniowe i drogowe.


  Zakłady przemysłowe emitują pyły zawierające metale ciężkie (np. ołów, rtęć) oraz gazy (np. związki siarki, azotu, chloru). Są także źródłem zanieczyszczeń ropą naftową i jej pochodnymi a nawet substancjami radioaktywnymi. Wreszcie, na zanieczyszczenia w ogromnej mierze wpływa składowanie odpadów przemysłowych.Niebagatelny wpływ na zanieczyszczenia chemiczne gleb mają również nowoczesne technologie rolnicze, szczególnie zaś postępująca chemizacja upraw (poprzez środki ochrony roślin - pestycydy i toksyczne składniki występujące w nawozach i środkach powodujących wzrost roślin).


  Szczególnie negatywnie na jakość gleb wpływa transport samochodowy, zanieczyszczając glebę i szatę roślinną spalinami zawierającymi związki ołowiu i szkodliwe węglowodory. Transport wpływa również ujemnie na stan gleb z uwagi na wspomnianą wyżej techniczną degradację gleb, prowadzoną poprzez budowę szlaków komunikacyjnych i transportowych.

  Zanieczyszczenia zmieniają skład i stan gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i korzystanie ze środków ochrony roślin skutkują zakłóceniem przebiegu wegetacji roślin, degradacją struktury gleb. Prowadzi to do obniżenia urodzajności gleb, co z kolei wpływa na zmniejszenie plonów. Konsekwencją jest obniżenie jakości żywności oraz jakości paszy dla zwierząt.

  Zanieczyszczenia chemiczne gleb, pochodzące z działalności przemysłowej, mogą przenikać do upraw, a następnie przedostają się do organizmów zwierząt i ludzi. Mogą też wpływać bezpośrednio na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, na skutek wymywania z gleb szkodliwych substancji.

  Zanieczyszczenia techniczne i chemiczne niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej. Chemiczne oddziaływanie na stan gleby wpływa na zmianę jej odczynu, powodując zakwaszenie. Zakwaszenie gleb prowadzi do hamowania rozwoju mikroorganizmów, a pod wpływem procesów rozkładu substancji organicznych i procesów życiowych roślin, uwalniają się trujące metale. Na kwasowość gleby wpływają także zanieczyszczenia obecne w powietrzu w postaci związków siarki i azotu, które docierają do gleb w postaci kwaśnych deszczy.

  Poważnym źródłem zanieczyszczenia gleby jest nadmierne występowanie azotanów, spowodowane intensywnym nawożenia ziem azotem, zanieczyszczeniami w atmosferze i ściekami. Zbyt wysoka ilość azotu w glebie wpływa negatywnie na rośliny, te z kolei szkodzą zdrowiu ludzi i zwierząt.

Rozwiązania

 • bozkoz

  W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegają w niej bardzo długo , nawet setki lat. Jest to tym bardziej groźne, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia z powietrza opadające na nią wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływające do niej z wód.

  Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach.

  Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy:
  -związki organiczne - pestycydy, detergenty
  -metale ciężkie - ołów (Pb), miedź (Cu), rtęć (Hg), kadm (Cd), arsen (As) i inne
  -sole - azotany, siarczany, chlorki
  Najbardziej zanieczyszczone gleby występują w pobliżu dróg i autostrad. Zawierają zwiększone ilości niebezpiecznych związków ołowiu i tlenków azotu. Na skutek posypywania powierzchni dróg solami, gleby i grunty w pobliżu szlaków komunikacyjnych są silnie zasolone.
  Znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń przedostają się do gleb wraz ze ściekami komunalnymi. Zawierają one m.in. detergenty oraz drobnoustroje chorobotwórcze.

  Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Obniżają jej urodzajność, czyli powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin, niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich.

Podobne zadania

ang3la wplyw zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby na zdrowie czlowieka. !! Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ang3la 23.10.2012 (17:01)

Podobne materiały

Przydatność 50% Gleby

Wszystko w załączniku

Przydatność 50% Gleby

Gleba - to część litosfery, która skałada się z części organicznych(szczątki roślin, zwirząt) oraz z części nieorganicznych(woda, powietrze, skały, trudnorozpuszczalne śmieci). Żyzność - to zdolność gleby do zaspokajania potrzeb rosnących na niej roślin. Gleby Europy: 1. Gleby strefowe: a) gleby bielicowe - powstały na piaszczysto żwirowym podłożu. Ich...

Przydatność 55% Gleby

struktura polskich gleb jest następująca: 1. bielicowe, brunatne, płowe 80% 2. mady 4, 5% 3. rędziny 1% 4. czarne ziemie 2% 5. czarnoziemy 1% 6. gleby bagienne 8% 7. tereny antropogeniczne Ze względu na wartość użytkową, gleby zostały podzielone na klasy bonitacyjne od I do VI: I: czarnoziemy, czarne...

Przydatność 65% Gleby Polski

Gleba – powierzchniowa warstwa litosfery, stanowiąca podłoże dla życia roślin i pod ich wpływem przy udziale pozostałych elementów środowiska przyrodniczego ulęgająca zmianom.

Polska leży w strefie gleb:
- brunatnych i bielicowych – około 82 %.
- czarnoziemy – około 1% - powstałe na lessach – Nizina Wielkopolska, Wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa
...

Przydatność 60% Zanieczyszczenia gleby

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegaj w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej grone, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadajce na ni wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływajce do niej z wód.
Dużym zagrożeniem dla gleby mog być sztuczne nawozy, których celem jest wzbogacanie gleby w pierwiastki...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji